Privacyverklaring

Naam en contact van de Verantwoordelijke conform artikel 4, paragraaf 7 AVG

Klaas Management GmbH & CO KG
Poststraße 5
49808 Lingen (Ems)

Telefon: +49 5971 - 912 000-0
info@emsgalerie.de


Functionaris voor de gegevensbescherming
Klaas Management GmbH & Co KG
c/o Datenschutzbeauftragter
Poststraße 5, 49808 Lingen (Ems)

+49 591 - 9777780
datenschutz@emsgalerie.de

Veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en de bescherming ervan tegen toegang door onbevoegden beschouwen wij als onze taak die prioriteit heeft. Daarom gaan wij uitermate zorgvuldig te werk en hanteren wij de modernste veiligheidsnormen om een maximale beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Als privaatrechtelijke onderneming naar Duits recht zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de voorschriften van het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die waarborgen dat de voorschriften voor de gegevensbescherming door zowel ons als de door ons ingeschakelde externe dienstverleners worden nageleefd.

Begripsomschrijvingen

De wetgever eist dat persoonlijke gegevens rechtmatig, te goeder trouw en op een voor de betrokkene controleerbare wijze worden verwerkt (“Rechtmatigheid, goede trouw, transparantie”). Om dit te waarborgen, informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke begrippen die ook in deze privacyverklaring gebruikt worden:

 

1. Persoonlijke gegevens

Onder “persoonlijke gegevens” wordt verstaan alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen: “betrokkene”); als identificeerbaar wordt aangemerkt een natuurlijke persoon die direct of indirect via koppeling aan een kenmerk, bijv. een naam, een nummer, locatiegegevens, onlinecode of een of meerdere bijzondere kenmerken, geïdentificeerd kan worden en die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon vormen.

 

2. Verwerking

Onder “verwerking” wordt verstaan elke met of zonder geautomatiseerde procedures uitgevoerde verrichting of een onderdeel daarvan in verband met persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, uitlezen, opvragen, toepassen, mededelen door overdragen, verspreiden of een andere wijze van verstrekken, vergelijken of koppelen, beperken, verwijderen of vernietigen.

 

3. Beperking van verwerking

Onder “beperking van verwerking” wordt verstaan het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel de verwerking in de toekomst te beperken.

 

4. Profiling

Onder “profiling” wordt verstaan het geautomatiseerd verwerken van persoonlijke gegevens, waarbij deze persoonlijke gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten inzake arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van woonplaats van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 

5. Pseudonimisering

Onder “pseudonimisering” wordt verstaan de bewerking van persoonlijke gegevens op dusdanige wijze dat de persoonlijke gegevens zonder beroep op aanvullende informatie niet kunnen worden toegekend aan een specifieke betrokkene, mits deze aanvullende informatie gescheiden bewaard wordt en er technische en organisatorische maatregelen voor zijn getroffen die waarborgen dat de persoonlijke gegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

6. Gegevensbestand

Onder “gegevensbestand” wordt verstaan een gestructureerde verzameling persoonlijke gegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of deze centraal, decentraal of geordend op basis van functionele of geografische aspecten wordt beheerd.

 

7. Verantwoordelijke

Onder “Verantwoordelijke” wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instantie of ander orgaan die of dat alleen of in samenspraak met anderen beslist over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens; indien op de doelen en middelen voor de verwerking het recht van de Europese Unie of van de lidstaten van toepassing is, kunnen op Verantwoordelijke en de benoeming van de Verantwoordelijke bepaalde criteria van het recht van de Europese Unie of dat van de lidstaten van toepassing verklaard worden.

 

8. Gegevensverwerker

Onder “gegevensverwerker” wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instantie of orgaan die of dat in opdracht van de Verantwoordelijke persoonlijke gegevens verwerkt.

9. Ontvanger

Onder “ontvanger” wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instantie of orgaan aan wie of waaraan persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of het daarbij een derde betreft of niet. Autoriteiten die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht conform het recht van de Europese Unie of dat van de lidstaten mogelijk persoonlijke gegevens ontvangen, worden evenwel niet aangemerkt als ontvanger; de verwerking van deze gegevens door de genoemde autoriteiten geschiedt in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming conform de doelen van verwerking.

 

10. Derde

Onder “derde” wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instantie of orgaan die of dat, afgezien van de betrokkene, de Verantwoordelijke, de gegevensverwerker en de personen onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke of gegevensverwerker, bevoegd is tot verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

11. Toestemming

Onder “toestemming” van de betrokkene wordt verstaan elke vrijwillig voor het desbetreffende geval op basis van informatie afgegeven ondubbelzinnige wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene te verstaan geeft akkoord te gaan met de verwerking van de persoonlijke gegevens die op hem of haar betrekking hebben.

Rechtmatigheid van verwerking

Verwerking van persoonlijke gegevens is uitsluitend rechtmatig indien deze geschiedt op basis van een rechtsgrond. Van mogelijke rechtsgronden voor de verwerking is volgens artikel 6, paragraaf 1 letters
a - f AVG is met name sprake indien:

 

a. de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van op hem of haar betrekking hebbende gegevens voor een of meerdere bepaalde doelen;

b. de verwerking geschiedt voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene partij bij is of wanneer deze noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die worden genomen op verzoek van de betrokkene;

c. de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een juridische verplichting van de Verantwoordelijke;

d. de verwerking noodzakelijk is om aspecten van levensbelang voor de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e. de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak voor het algemeen belang of voor het handhaven van de openbare orde, die aan de Verantwoordelijke is opgedragen;

de verwerking noodzakelijk is voor het beschermen van de gerechtvaardigde belangen van de Verantwoordelijke of een derde, tenzij de belangen of grondrechten en -vrijheden van de betrokkene voorrang hebben en bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens vergen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over de registratie van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren wij u over de registratie van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijv. naam, adres, e-mailadressen, gedrag als gebruiker.

(2) Indien u via e-mail contact met ons opneemt, slaan wij de gegevens die u meedeelt (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) op om uw vragen te kunnen beantwoorden. De in dit verband ontvangen gegevens verwijderen wij zodra opslag niet meer nodig is of de verwerking wordt beperkt als er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

 

Registratie van persoonlijke gegevens bij bezoek aan onze website

Als u onze website uitsluitend voor informatie bezoekt en u zich niet registreert en ons geen andere informatie verstrekt, registreren we uitsluitend de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, registreren we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te kunnen waarborgen (rechtsgrond is hier art. 6 paragraaf 1, onder 1 letter f, AVG):

–         IP-adres

–         Datum en tijdstip van bezoek

–         Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

–         Inhoud bezoek (concreet bezochte pagina)

–         Toegangsstatus/HTTP-statuscode

–         Omvang gegevensoverdracht

–         Website vanwaar u ons bezocht heeft

–         Browser

–         Besturingssysteem en interface

–         Taal en versie van de browsersoftware.

 

Gebruik van cookies

(1) Naast deze gegevens worden bij het gebruik van onze websites ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf om te zorgen dat bepaalde informatie wordt verstrekt aan de instantie die de cookie heeft geplaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze zijn er om de presentatie op internet gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. We leggen hieronder uit wat ze doen en hoe.

–         Transient cookies (zie a.)

–         Persistent cookies (zie b.).

 

a. Transient cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser sluit. Het zijn vooral sessiecookies. Deze slaan de zogeheten sessie-ID op om te zorgen dat de vragen van uw browser onder een sessie worden gebundeld. Zo kan uw computer herkend worden als u terugkeert op onze website. Sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt of uw browser afsluit.

 

b. Persistent cookies worden na een vooraf ingestelde termijn automatisch verwijderd. Deze kan per cookie verschillen. U kunt de cookies altijd verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

 

c. U kunt de browserinstellingen volgens uw wensen configureren en
bijv. third-party cookies of alle cookies weigeren. “Third-party cookies” zijn cookies die geplaatst worden door derden, dus niet door de website waar u zich op dat moment bevindt. We wijzen u er wel op dat het uitschakelen van cookies ertoe kan leiden dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

Overige functies en aanbod op onze website

(1) Naast gebruik van onze website voor zuiver informatieve doeleinden bieden wij diverse diensten aan die nuttig kunnen zijn voor u. Daarvoor moet u meestal meer persoonlijke gegevens verstrekken die we nodig hebben voor het uitvoeren van de dienst en waarvoor de hierboven beschreven principes voor gegevensverwerking gelden.

(2) Voor de verwerking van uw gegevens maken we deels gebruik van externe dienstverleners. We gaan zorgvuldig te werk bij de selectie en verstrekking van opdrachten aan derden. Deze derden zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Voorts kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden wanneer we samen met partners acties, prijsvragen, contracten of soortgelijke activiteiten organiseren. Nadere informatie hierover ontvangt u bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen daarvan in de beschrijving van het aanbod.

Kinderen

Ons aanbod is gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of opvoeders geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.

Rechten van de betrokkene

 

(1) Intrekken van toestemming

Indien u toestemming heeft gegeven voor verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht deze in te trekken. Intrekken van toestemming heeft geen consequenties voor de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die vóór dat tijdstip heeft plaatsgevonden.

Voor het intrekken van uw toestemming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

(2) Recht op bevestiging

U heeft het recht de Verantwoordelijke te verzoeken om bevestiging dat wij persoonlijke gegevens over u verwerken. Om deze bevestiging kunt u te allen tijde verzoeken via de bovengenoemde adresgegevens.

 

(3) Recht op informatie

Indien er persoonlijke gegevens verwerkt worden, kunt u te allen tijde hierover en over de volgende informatie inlichtingen opvragen:

a.       doelen van de verwerking;

b.       de categorieën persoonlijke gegevens die verwerkt worden;

c.       de ontvangers of categorieën ontvangers die de persoonlijke gegevens kunnen inzien, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;

d.       indien mogelijk voor hoe lang de persoonlijke gegevens opgeslagen worden, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de duur;

e.       het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die u betreffen of op beperking van de verwerking door de Verantwoordelijke of het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking;

f.        het bestaan van het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthouder;

g.       indien de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene ontvangen zijn, alle beschikbare informatie over de herkomst ervan;

h.       het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling conform artikel 22, paragrafen 1 en 4 van de AVG en – ten minste in deze gevallen – duidelijke informatie over de gehanteerde logistiek alsmede de reikwijdte en de beoogde doelen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

 

Indien persoonlijke gegevens worden verstrekt aan een derde land of een internationale organisatie, heeft u via de desbetreffende waarborgen in artikel 46 AVG het recht daarover en over de overdracht te worden geïnformeerd. Wij stellen u een kopie ter beschikking van de persoonlijke gegevens die voorwerp zijn van de verwerking. Voor alle verdere kopieën die u persoonlijk opvraagt, kunnen wij een passende vergoeding gebaseerd op de administratiekosten verlangen. Indien u langs digitale weg verzoekt om informatie, dienen wij u deze in een gangbaar digitaal formaat aan te bieden, tenzij uw verzoek anders luidt. Het recht op een kopie overeenkomstig punt 3 mag niet ten koste gaan van de rechten en vrijheden van andere personen.

 

(4) Recht op correctie   

U heeft het recht ons te verzoeken om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens die u betreffen. Met inachtneming van de doelen van de verwerking heeft u het recht om aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te verlangen, ook door middel van een aanvullende verklaring.

 

(5) Recht op verwijdering ('recht op vergeten worden')

U heeft het recht van de Verantwoordelijke te verlangen dat persoonlijke gegevens die u betreffen onmiddellijk worden verwijderd, en wij zijn verplicht persoonlijke gegevens per omgaande te verwijderen indien er sprake is van één van de volgende gronden:

a.       De persoonlijke gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doelen waarvoor zij zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt.

b.       De betrokkene trekt zijn toestemming voor de gegevensverwerking zoals bedoeld in artikel 6 paragraaf 1 letter a of artikel 9 paragraaf 2 letter a van de AVG in en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.

c.       De betrokkene tekent bezwaar aan tegen de verwerking volgens artikel 21 paragraaf 1 van de AVG en er is geen prioritaire wettelijke grondslag voor de verwerking, of de betrokkene tekent bewaar aan tegen de verwerking volgens artikel 21, paragraaf 2 van de AVG.

d.       De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e.       Verwijdering van de persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens EU-recht of het recht van de lidstaat dat van toepassing is op de Verantwoordelijke.

f.        De persoonlijke gegevens zijn verzameld ten behoeve van de diensten die worden aangeboden in de informatiesamenleving zoals bedoeld in artikel 8 paragraaf 1 van de AVG.

 

Indien de Verantwoordelijke de persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt en volgens paragraaf 1 verplicht is deze te verwijderen, treft hij rekening houdend met de beschikbare technologieën en implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking Verantwoordelijken die de persoonlijke gegevens verwerken, te informeren over het feit dat een betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle koppelingen naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of afschriften van deze persoonlijke gegevens.

Het recht op verwijdering ('recht vergeten te worden') bestaat niet, indien de verwerking noodzakelijk is:

–         voor het uitoefenen van het recht van vrije meningsuiting en uitwisseling van informatie;

–         voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, waardoor de verwerking volgens het EU-recht of de wetgeving van de lidstaat waaraan de Verantwoordelijke moet voldoen, noodzakelijk is, of voor het uitvoeren van een taak voor het algemeen belang of voor het handhaven van de openbare orde, die aan de Verantwoordelijke is opgedragen;

–         ten behoeve van het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid in de zin van artikel 9 paragraaf 2 letters h en i en artikel 9 paragraaf 3 van de AVG;

–         voor archiveringsdoeleinden in het kader van het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden zoals in artikel 89 paragraaf 1 van de AVG, voor zover het in paragraaf 1 genoemde recht de realisatie van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of

–         voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen.

     

(6) Recht op beperking van gegevensverwerking

U heeft in de volgende gevallen het recht ons te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

a.       indien de juistheid van de persoonlijke gegevens door de betrokkene wordt betwist en wel met een termijn die de Verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren,

b.       indien de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene de persoonlijke gegevens niet wil laten verwijderen, maar in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;

c.       indien de Verantwoordelijke de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft om wettelijke vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

d.       indien de betrokkene bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking volgens artikel 21 paragraaf 1 van de AVG, zolang nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de Verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als de verwerking is beperkt op grond van de bovengenoemde voorwaarden, worden deze persoonlijke gegevens – afgezien van de opslag – alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene, of om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen, of vanwege een zwaarwegend openbaar belang van de EU of één van haar lidstaten.

Om aanspraak te maken op het recht op beperking van de gegevensverwerking kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

(7) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de persoonlijke gegevens die u betreffen en die u aan ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en u heeft het recht deze gegevens aan een andere Verantwoordelijke door te geven zonder beperkingen door de Verantwoordelijke die de persoonlijke gegevens ter beschikking heeft gekregen, mits:

a. de verwerking berust op toestemming conform artikel 6paragraaf 1 letter a of op artikel 9 paragraaf 2 letter a of op een overeenkomst conform artikel 6 paragraaf 1 letter b van de AVG, en

b. de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedés.

 

Bij de uitoefening van het recht op de overdraagbaarheid van gegevens conform paragraaf 1 heeft u het recht te bewerkstelligen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van een Verantwoordelijke aan een andere Verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. De uitoefening van het recht op de overdraagbaarheid van gegevens laat het recht op verwijdering ('recht vergeten te worden') onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak voor het algemeen belang of voor het handhaven van de openbare orde, die aan de Verantwoordelijke is opgedragen.

 

(8) Herroepingsrecht

U heeft het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die u betreffen, wanneer deze plaatsvindt op grond van artikel 6 paragraaf 1 letters e of f van de AVG; dit geldt ook voor profiling op grond van deze bepalingen. De Verantwoordelijke staakt verwerking van de persoonlijke gegevens, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of indien de verwerking dient om wettelijke vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als er persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die u betreffen teneinde deze activiteiten te staken; dit geldt ook voor profiling, indien deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonlijke gegevens niet langer verwerkt voor dit doel.

Ten behoeve van het gebruik van diensten van de informatiesamenleving kunt u ongeacht de Richtlijn 2002/58/EG uw herroepingsrecht uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties toegepast worden.

U heeft het recht op gronden die uit uw specifieke situatie voortkomen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonlijke gegevens voor wetenschappelijke en historische onderzoeksdoeleinden in overeenstemming met artikel 89 paragraaf 1, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak ten behoeve van het algemeen belang.

U kunt uw herroepingsrecht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende Verantwoordelijke.

 

(9) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profiling

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat volledig is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profiling – indien dit besluit jegens u juridische consequenties heeft of daarmee vergelijkbare wezenlijke nadelige gevolgen voor u heeft. Dit geldt niet indien het besluit:

a. nodig is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokkene en de Verantwoordelijke,

b. toelaatbaar is op grond van de wettelijke voorschriften van de EU of van de lidstaten die op de Verantwoordelijke van toepassing zijn, en deze wettelijke voorschriften passende waarborgen voor de rechten en vrijheden en de gewettigde belangen van de betrokkene bieden, of

c. met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt uitgevoerd.

De Verantwoordelijke treft passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gewettigde belangen van de betrokkene te waarborgen, met inbegrip van ten minste het recht op het bewerkstelligen van ingrijpen door een persoon namens de Verantwoordelijke, tot uiteenzetting van het eigen standpunt en op het aanvechten van het besluit.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met betreffende Verantwoordelijke.

 

(10) Recht op bezwaar bij een toezichthouder

U heeft voorts, onverminderd overige bestuursrechtelijke of wettelijke rechtsmiddelen, recht op het indienen van bezwaar bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, van uw werkgever of van de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met deze verordening.

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

 (11) Recht op effectieve wettelijke rechtsmiddelen

U heeft, onverminderd beschikbare bestuursrechtelijke of buitengerechtelijke rechtsmiddelen inclusief het recht op het indienen van bezwaar bij een toezichthouder volgens artikel 77 van de AVG recht op een effectief wettelijk rechtsmiddel, indien u van mening bent dat de u op grond van deze verordening toekomende rechten worden geschonden ten gevolge van verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd met deze verordening.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie en andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte echter eerst geanonimiseerd (ingekort) door Google. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar geanonimiseerd. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website overige diensten te kunnen bieden in verband met het gebruik van de website en het internetgebruik.

 

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

(3)

U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door de desbetreffende instellingen in uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt voorts voorkomen dat de door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door de betreffende browserplugin te downloaden van tools.google.com/dlpage/gaoptout en te installeren.

 

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen ingekort voordat deze verder verwerkt worden om herleidbaarheid tot personen uit te sluiten. Voor zover de over u verzamelde gegevens persoonsgerelateerd zijn, wordt dit verband dus onmiddellijk verbroken, waarbij eventuele persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd.

 

(5)

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met behulp van de verzamelde statistische gegevens kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen, waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden gestuurd heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zie www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 par. 1 lid 1 letter f van de AVG.

 

(6) Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden:
http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

overzicht van privacybescherming:
http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html

privacyverklaring:
http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

 

(7) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor systeemneutrale analyse van bezoekersstromen, uitgevoerd met behulp van gebruikers-ID's. U kunt deze analyse van uw gebruik uitschakelen in uw klantaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en kunt u gebruikmaken van deze handige kaartfunctie.

 

(2) Door uw bezoek aan de website ontvangt Google informatie, dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgevraagd. Verder worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarop u bent ingelogd en of het feit er een gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegevoegd aan uw profiel bij Google, moet u uitloggen voor dat u op de button klikt. Google slaat uw gegevens op in gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame en marktonderzoek en/of de vormgeving van websites. Dergelijke analyses vinden in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om interactieve reclame te kunnen aanbieden en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het genereren van dergelijke gebruikersprofielen; neem daartoe contact op met Google.

 

(3)

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en de verwerking van gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over de desbetreffende rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zie www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Einbindung des Tracking Tools Iconosquare

 

Wir verwenden zur Planung und Auswertung unserer Instagram-Posts und Facebook-Posts Iconosquare, betrieben von der ICONOSQUARE, 90 route du Palais, 87000 Limoges, France (im Folgenden "Iconosquare"). Wenn Sie einen Instagram-Post von uns aufrufen oder sich mit uns auf Instagram verbinden, wird diese Information an Iconosquare weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom exakten Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Iconosquare haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung durch Iconosquare nicht verantwortlich sind.

Weitere Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Iconosquare finden Sie in den Datenschutzrichtlinien von Iconosquare unter pro.iconosquare.com/terms-of-service und pro.iconosquare.com/privacy-policy.

Opdrachtverwerkers

Wij maken gebruik van externe dienstverleners (opdrachtverwerkers). Met de dienstverleners is een afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Wij werken samen met de volgende dienstverleners:

 

ncn KG, Marienstraße 10-12, 49716 Meppen // www.ncn.de